Bà Bùi Thị Thu Thanh

Bà Bùi Thị Thu Thanh

Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư điện tử viễn Thông

Sinh năm 1983

Thành viên - Trưởng đại diện Công ty AXA (Pháp)

Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Sinh năm 1983 – Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư điện tử viễn Thông

Trưởng đại diện Công ty AXA SA (Pháp)