Bà Chu Thị Phương Anh

Bà Chu Thị Phương Anh

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân

Sinh năm1984

Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát

Qúa trình công tác:

- Từ tháng 08/2006 - tháng 08/2008: Trợ lý kiểm toán, Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

- Từ tháng 08/2008 - tháng 03/2015: Chuyên viên Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh khu vực phía Nam;

- Từ tháng 03/2015 - nay: Chuyên viên Kế hoạch Tổng hợp cấp 4, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh khu vực phía Nam;