Bà Đinh Thị Minh Khuê

Bà Đinh Thị Minh Khuê

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân chuyên ngành Sinh học và Bảo Hiểm

Sinh năm1977

Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị

Qúa trình công tác:

- Tháng 7/2000 - 8/2006: Trưởng bộ phận tư vấn, Công ty AON Việt Nam

- Tháng 10/2006 - Tháng 01/2010: giám đốc phụ trách sản phẩm khu vực, Văn phòng đại diện AIG

- Tháng 04/2010 - Tháng 03/2011: Trưởng văn phòng đại diện, Buddwright Pte,Ltd

- Tháng 03/2011 - Tháng 10/2012: Trưởng Bảo hiểm quyền lợi nhân viên. Lockton Singapore

- Tháng 10/2012 - Tháng 07/2017: Giám đốc bộ phận Sức khỏe và quyền lợi nhân viên, AXA Singapore

- Tháng 07/2017 - nay: Giám đốc thị trường Doanh nghiệp vừa và nhỏ, AXA Singapore