Bà Trịnh Thị Xuân Dung

Bà Trịnh Thị Xuân Dung

Quốc tịch Việt Nam

Tiến Sĩ Kinh tế

Sinh năm 1972

Phó Tổng Giám Đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1972 tại Thanh Hóa

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ: 

Tiến sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 12/1993 - 9/1995: Công ty Bảo hiểm Hà Nội

Từ 09/1995 - 1998: Kinh tế viên bảo hiểm, Bảo Minh Hà Nội

Từ 01/1998: Trưởng phòng BH Khu vực 7, Bảo Minh Hà Nội

Từ 08/2006 - 09/2009: Phó Giám đốc Bảo Minh Hà Nội

01/09/2009: Giám đốc Bảo Minh Hà Nội

Từ 01/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh