Báo Cáo Tài Chính Năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2020
01-04-2021
09:02

Đính chính công bố thông tin số 0106/2021-BM/HĐQT

Đính chính công bố thông tin số 0106/2021-BM/HĐQT
20-01-2021
21:24

Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
20-01-2021
14:22

Giải trình biến động BCTC Quý III 2020

Báo cáo giải trình biến động BCTC Quý III năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
22-10-2020
15:16

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
20-10-2020
22:18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 ĐƯỢC SOÁT XÉT

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 được soát xét
14-08-2020
10:26

Báo Cáo Tài Chính Qúy 2/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
20-07-2020
15:56

Báo Cáo Tài Chính Qúy 1/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
20-04-2020
15:53

Báo Cáo Tài Chính 2019 Đã Được Kiểm Toán & Giải trình biến động KQHĐKD

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2019
31-03-2020
13:37

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019
21-01-2020
09:35