Ông Lê Văn Thành

Ông Lê Văn Thành

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Luật; chuyên ngành Luật quốc tế

Sinh năm 1960

Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1960 – Quốc tịch Việt Nam

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

- Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật quốc tế;

- Cử nhân chính trị cao cấp, Quản trị kinh doanh và Tài chính cao cấp

- Luật sư

Quá trình công tác:

- Từ 1986 - 1994: Phó phòng Bảo hiểm tàu biển Bảo Việt

- Từ 1994 - 9/2001: Trưởng phòng bồi thường Bảo Minh

- Từ 9/2001 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh

- Từ 10/2004 - 11/2009: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh

- Từ 2009 - đến nay: Tổng Giám đốc Bảo Minh