Ông Đặng Như Lợi

Ông Đặng Như Lợi

Quốc tịch Việt Nam

Sinh năm 1948

Thành viên độc lập

Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập 

- Nguyên Đại biểu quốc hội khóa XI và khóa XII

- Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội