Ông Ivan Tam Kwok Wing

Ông Ivan Tam Kwok Wing

Quốc tịch Trung Quốc

Sinh năm 1961

Công ty TNHH Firstland

Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT