Ông Jonathan Yau Chun Hung

Ông Jonathan Yau Chun Hung

Quốc tịch Trung Quốc

Sinh năm

Thành viên

Ban kiểm soát

Quốc tịch Trung Quốc

Thành viên Ban Kiểm soát
Nơi làm việc: Công ty TNHH Firstland