Ông Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài Chính Kế Toán

Sinh năm 1972

Kế Toán Trưởng

Ban điều hành

Sinh năm 1972 tại Bình Thuận

Trình độ:

Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

Từ 1995 - 2002: Công ty Cổ phần Tái Bảo Hiểm Quốc gia Việt Nam

Từ 2002 - 5/2015: Công ty Bảo hiểm SamSung Vina

Từ 5/2015 đến nay: Kế toán trưởng Bảo Minh