Ông Lê Song Lai

Ông Lê Song Lai

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sĩ Luật

Sinh năm 1968

Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị

Sinh năm 1968 – Quốc tịch Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ: 

- Cử nhân Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Cử nhân kinh tế (văn bằng 2) – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

- Thạc sỹ Luật - Đại học Tổng hợp Cambridge - Anh (1999)

Quá trình công tác:

Hiện nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Từ tháng 08 năm 2006 đến ngày 01 tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

- Từ tháng 8/1994 đến tháng 10/1996: Luật sư, công ty Luật Freshfields, chi nhánh Hà Nội.

- Từ tháng 10/1996 đến tháng 11/2003: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.

- Từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2006: Vụ phó Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính.

- Từ tháng 8/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Chức vụ hiện tại:

- Thành viên HĐQT: Công ty Cổ phần FPT (FPT)  

- Chủ tịch HĐQT: Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR)      

- Chủ tịch HĐQT: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI)   

- Phó Tổng GĐ: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)              

- Chủ tịch HĐQT: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền     

- Chủ tịch HĐTV : Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC