Ông Lê Văn Thành

Ông Lê Văn Thành

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế

Sinh năm 1960

Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị

Sinh năm 1960 – Quốc tịch Việt Nam

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

- Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế;

- Cử nhân chính trị cao cấp, Quản trị kinh doanh và Tài chính cao cấp

- Luật sư

Quá trình công tác:

- Từ 1986 - 1994: Phó phòng Bảo hiểm Tàu biển Bảo Việt

- Từ 1994 - 9/2001: Trưởng phòng Bồi thường Bảo Minh

- Từ 9/2001 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh

- Từ 10/2004 - 11/2009: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh

- Từ 2009 - đến nay: Tổng Giám đốc Bảo Minh