Bà Đinh Thị Minh Khuê

Bà Đinh Thị Minh Khuê

Quốc tịch Pháp

Sinh năm

Thành viên

Hội đồng quản trị

 Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh