Ông Malik Abbassu Atonie

Ông Malik Abbassu Atonie

Quốc tịch Pháp

Sinh năm

Thành viên

Hội đồng quản trị

 Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh