Ông Martial Paul Rene Marie Simonnet

Ông Martial Paul Rene Marie Simonnet

Quốc tịch Pháp

Thạc sĩ Chiến lược Quản lý và Kinh doanh quốc tế

Sinh năm 1961

Thành viên

Ban kiểm soát

Sinh năm 1961 – Quốc tịch Pháp

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ: Thạc sỹ Chiến lược Quản lý và Kinh doanh quốc tế

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Kỹ thuật khu vực Công ty AXA SA (Pháp)