Ông Nguyễn Hùng Minh

Ông Nguyễn Hùng Minh

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp

Sinh năm 1968

Thành viên

Ban kiểm soát

Sinh năm 1968 – Quốc tịch Việt Nam

Thành viên Ban Kiểm Soát

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban bảo hiểm Xe cơ giới Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh