Ông Trần Vĩnh Đức

Ông Trần Vĩnh Đức

Quốc tịch Việt Nam

Tiến sĩ Kinh tế

Sinh năm 1958

Thành viên Chuyên trách

Hội đồng quản trị

Sinh năm 1958 – Quốc tịch Việt Nam

Thành viên Chuyên trách HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

Tiến sỹ Tài chính và Bảo hiểm - Đại học Tổng hợp Humboldt - Berlin - Đức

Chức vụ hiện tại:

- Thành viên HĐQT: Tổng công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR)

- Thành viên HĐQT: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Quá trình công tác:

Từ tháng 10 năm 2004 đến ngày 01 tháng 06 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh