Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Vũ Anh Tuấn

Quốc tịch Việt Nam

Thạc sĩ QTKD

Sinh năm 1979

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1979 tại Hải Phòng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Qúa trình công tác:

Từ 2000 - 2005: Trưởng phòng khai thác Công ty Bảo Việt Bắc Giang

Từ 2005 - 2010: Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang

Từ 2010 - 2012: Giám đốc Công ty Làng VHCDTVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ 2012 - 2014: Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang

Từ 2014 - 2017: Giám đốc Công ty Bảo Minh Hà Nội

Từ 03/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh