Thạc sĩ Nguyễn Thế Năng

Thạc sĩ Nguyễn Thế Năng

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Kinh tế

Sinh năm 1963

Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ban điều hành

Sinh năm 1963 tại Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại;

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Wisconsin Madison (Mỹ)

Qúa trình công tác:

- Từ 12/1986 - 06/1993: Cán bộ Bảo Việt

- Từ 06/1993 - 08/2004: Cán bộ Vụ tài chính Ngân hàng, Phó Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm (Bộ Tài chính)

- Từ 08/2004 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh

- Từ 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh