THÔNG BÁO: BẢO MINH TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHO NV BH CON NGƯỜI

THƯ MỜI QUAN TÂM

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ  
DỰ ÁN LỰA CHỌN PHẦN MỀM CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

1. Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (gọi tắt là BMI), đang tiến hành lựa chọn giải pháp phần mềm và đối tác triển khai cho lĩnh vực nghiệp vụ bảo hiểm con người và do đó cần sử dụng dịch vụ tư vấn phía khách hàng để triển khai thực hiện dự án đạt chất lượng và đúng thời hạn.

2. Các dịch vụ tư vấn bao gồm:

a. Hỗ trợ BMI trong việc định nghĩa các yêu cầu nghiệp vụ và quy trình trong lĩnh vực bảo hiểm con người chẳng hạn như phát triển sản phẩm, cấp đơn và quản lý, bán hàng và tiếp thị, quản lý bồi thường và quản lý tái bảo hiểm.

b. Hỗ trợ BMI trong việc định nghĩa các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp phần mềm và đối tác triển khai.

c. Thay mặt BMI, xây dựng, gửi và theo dõi việc yêu cầu đề xuất giải pháp (RFP), nhằm bảo đảm các nhà cung cấp phần mềm hiểu rõ các mong đợi của BMI đối với phần mềm.

d. Hỗ trợ BMI xây dựng tiêu chí đánh giá các đề xuất giải pháp từ các nhà cung cấp phần mềm, định nghĩa các kịch bản nghiệp vụ cốt lõi nhằm yêu cầu nhà cung cấp trình bày minh họa.

e. Hỗ trợ BMI chọn giải pháp phần mềm phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí đánh giá và phần trình bày minh họa của nhà cung cấp. Hỗ trợ trong việc chuẩn bị từ 2 đến 3 chuyến thăm / khảo sát các khách hàng được nhà cung cấp giới thiệu.

f. Hỗ trợ BMI trong việc thương thảo hợp đồng và khuyến nghị cho lộ trình triển khai phần mềm của nhà cung cấp được chọn.

g. Hỗ trợ BMI về quản trị dự án trong các giai đoạn triển khai chẳng hạn như giám sát kỹ thuật, quản trị rủi ro và hỗ trợ kiểm thử kết quả chuyển giao.

Các dịch vụ nói trên sẽ phải được thực hiện trong khuôn khổ thời gian hợp lý nhất, do nhà cung cấp và đối tác triển khai, nhưng không bao gồm mục (g) sẽ được thảo luận và xác định sau.

3. BMI kính mời các nhà tư vấn có quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ nói trên theo khoản 2 nói trên, vui lòng cung cấp thông tin giới thiệu năng lực thực hiện các dịch vụ này (tài liệu giới thiệu, mô tả kinh nghiệm trong các điều kiện tương tự, khả năng cung cấp các kỹ năng phù hợp của các chuyên viên, cơ cấu phí tư vấn, …). Các chuyên gia tư vấn khác có thể được liên kết để nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Các nhà tư vấn có quan tâm có thể tìm hiểu, thu thập thêm thông tin theo địa chỉ sau trong giờ làm việc trong thời gian từ 8g00 đến 17g00 hàng ngày, từ Thứ hai đến Thứ sáu.

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Văn phòng Dự án phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm

Liên hệ: Ông Nguyễn Thế Năng

26 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 38294180 – Máy nhánh 501

Fax: +84 28 38294185

Email: ntnang@baominh.com.vn

Thư bày tỏ quan tâm có thể bằng viết tiếng Anh hoặc tiếng Việt và phải được gửi đến địa chỉ nói trên trước 16g00 ngày 08/06/2018.

 

English version:

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICE 
FOR SOFTWARE SELECTION PROJECT OF BAOMINH

 1. The Bao Minh Insurance Corporation – Vietnam (now called BMI), is going to select software solution and implementation partner for its health & personal accident insurance area and thus in need of client-side consultancy service for quality-driven and timely project implementation

2. The consultancy services include:

a. Assisting BMI to define business requirements and processes in health & personal accident insurance area such as product development, underwriting and policy administration, sales and marketing, claims management, and reinsurance mangement.

b. Assisting BMI to define a set of criteria for software vendors and implementation partner short-listing process.

c. Develop, distribute and follow up Request for Proposal (RFP) on behalf of BMI, to ensure that qualified software vendors understanding clearly BMI’s expectation of their products.

d. Assisting BMI to develop evaluation criteria to evaluate the response of RFP from software vendors, define critical business scenarios for vendors demonstration request.

e. Assisting BMI to choose the best-fit software package based on the developed evaluation criteria and vendor’s demo. Assisting in preparation of 2 or 3 on-site visits to vendor’s referred customers.

f. Assist BMI in contract negotiation and recommend on the implementation roadmap of selected vendor.

g. Assist BMI in project management processes during software implementation phases such as supervision on technical side, risks management and support for delivery acceptance testing.

The services will be executed in a most reasonable total time frame, proposed by vendor and implementation partners, but not including item (g) that will be discussed and determined later.

3. BMI now invites consultants to indicate their interest in providing the services as stated in clause 2 above. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, consultancy fee structure, etc…) Consultants may associate to enhance their qualifications.

4. Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours from 8:00am to 5:00pm daily from Monday to Friday.

Bao Minh Insurance Corporation

Project Office for Insurance Applications Projects

Attn: Mr. Nguyen The Nang

26 Ton That Dam, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 28 38294180 - Ext. 501

Fax: +84 28 38294185

Email: ntnang@baominh.com.vn

Expression of Interest could be in English or Vietnamese and delivered to the address above by 4:00pm, 8th June 2018.

 

Viết bình luận