Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Lãnh Đạo Công Ty Thành Viên Và Trụ Sở Chính

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty Thành viên và Trụ Sở chính

- Quyết định 1640/2021-BM/TCNS ngày 01/9/2021 của TGĐ v/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Chu Thị Mỹ Ngọc giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 07/9/2021;

- Quyết định 1646/2021-BM/TCNS ngày 01/9/2021 của TGĐ v/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Bảo Minh Hà Nội với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 07/9/2021;

- Quyết định 1652/2021-BM/TCNS ngày 06/9/2021 của TGĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải đối với ông Nguyễn Văn Minh để thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động, kể từ ngày 07/9/2021;

- Quyết định 1653/2021-BM/TCNS ngày 06/9/2021 của TGĐ v/v: Giao bà Trần Anh Đào – Phó giám đốc Ban nhiệm vụ Phó giám đốc Phụ trách Ban Bảo hiểm Hàng hải, kể từ ngày 07/9/2021 cho đến khi có quyết định mới.

BMI News

Viết bình luận