BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ như sau:

- Căn cứ quyết định số 001240/2021-BM/TCNS bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Phượng – Thư ký Tổng Giám đốc giữ chức vụ Trợ lý Ban điều hành – Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/07/2021.

- Căn cứ quyết định số 001241/2021-BM/TCNS tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng giữ chức vụ Trợ lý Ban điều hành – Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/07/2021.

- Căn cứ quyết định số 001205/2021-BM/TCNS bà Đậu Thị Thịnh - Giám đốc Bảo Minh Nghệ An nghỉ việc theo chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2021

- Căn cứ quyết định số 001206/2021-BM/TCNS điều động ông Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Bảo Minh Hà Tĩnh đến làm việc tại Công ty Bảo Minh Nghệ An và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bảo Minh Nghệ An với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/07/2021.

- Căn cứ quyết định số 001207/2021-BM/TCNS điều động ông Nguyễn Tường Phúc - Trợ lý Ban điều hành đến làm việc tại Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bảo Minh Hà Tĩnh với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/07/2021.

 

Viết bình luận