Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Tổng Công Ty & Các Công Ty Thành Viên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty Thành viên.

1.     Quyết định 1930/2021- BM/TCNS ngày 25/10/2021 của TGĐ v/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Thanh Hương – Giám đốc Ban Đầu tư – Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, kể từ ngày 01/11/2021.

2.     Quyết định 1931/2021- BM/TCNS ngày 25/10/2021 của TGĐ v/v: Giao bà Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư – Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, kể từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có quyết định mới.

3.     Quyết định 1939/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam – Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Tràng An thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Thái Nguyên, kể từ ngày 01/11/2021.

4.     Quyết định 1941/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Giao ông Nguyễn Văn Khang – Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Thái Nguyên, kể từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có quyết định mới.

5.     Quyết định 1938/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc đối với ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 01/11/2021. Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

6.     Quyết định 1940/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Giao ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam – Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Tràng An kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc, kể từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có quyết định mới.

7.     Quyết định 1942/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Ninh đối với ông Đặng Viết Minh kể từ ngày 01/11/2021. Bổ nhiệm ông Đặng Viết Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Ninh với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

8.     Quyết định 1943/2021- BM/TCNS ngày 26/10/2021 của TGĐ v/v: Giao ông Vũ Hải Lâm –  Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Ninh, kể từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có quyết định mới.

BMI News

 

Viết bình luận