Báo cáo thường niên 2019

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2019
10-06-2020
15:35

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH CBTT QĐ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo Quyết định số 1068/2020 – BM/HĐQT ngày 28/05/2020 của Chủ tịch HĐQT
28-05-2020
15:47

CBTT Báo cáo thường niên 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019
29-04-2020
09:36

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2019
27-04-2020
16:40

Bảo Minh CBTT Thay Đổi Người Nội Bộ TV HĐQT

Bảo Minh CBTT Thay Đổi Người Nội Bộ TV HĐQT
24-04-2020
17:02

Bảo Minh CBTT Nghị Quyết Bầu Chủ tịch HĐQT 2019-2024

Bảo Minh CBTT Nghị Quyết Bầu Chủ tịch HĐQT 2019-2024
24-04-2020
16:33

BẢO MINH CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Bảo Minh công bố thông tin, nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
24-04-2020
15:58

Báo Cáo Tài Chính Qúy 1/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
20-04-2020
15:53

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NGÀY 24/04/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2020
08-04-2020
09:54

CÔNG BỐ THÔNG TIN HOÃN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020
06-04-2020
13:43