Ông Đinh Duy Tuấn

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912 030 896

Email : ddtuan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH HƯNG YÊN

Địa chỉ : Km 2 Nguyễn Văn Linh, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại : (0221) 386 5221

Fax : 0221) 386 5155

Ngày thành lập : 01/04/2003