Ông Nguyễn Phú Thủy

Ông Nguyễn Phú Thủy

Quốc tịch Việt Nam

Sinh năm 1968

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1968 tại Hải Phòng

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Quá trình công tác:

- Từ 09/1991 - 12/1994: Nhân viên kế toán Công ty Bảo hiểm TP.HCM

- Từ 01/1995 - 05/1995: Phó phòng kế hoạch - Thống kê Công ty Bảo hiểm TP.HCM

- Từ 07/1995 - 06/2001: Trưởng phòng kế hoạch - Thống kê Công ty Bảo hiểm TP.HCM

- Từ 07/2001 - 02/2006: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bảo Minh

- 2/2006: Kế toán trưởng Bảo Minh

- Từ 01/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh