Ông Nicolas de Nazelle

Ông Nicolas de Nazelle

Quốc tịch Pháp

Thạc sỹ

Sinh năm1985

Thành viên

Ban kiểm soát

Qúa trình công tác:

- Năm 2008: Chuyên viên phân tích, LCF Rothschild

- Từ 2009 - 2012: Quản trị khách hàng và Trưởng ban dự án phân tán rủi ro dài hạn, AXA Cessions;

- Từ 2012 - 2015: Chuyên viên cao cấp, GIE AXA

- Từ 07/2015 - 09/2017: Giám đốc vùng về tài chính doanh nghiệp, AXA Mediteranean & Latin America Region

- Từ 09/2017 - nay: Giám đốc Tài chính doanh nghiệp và Chiến lược, AXA International Markets.