BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ - HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ có các chức năng sau:

 

 

   Ông Lương Ngọc Thiện

Trưởng Ban

lnthien@baominh.com.vn