Nghị Quyết & Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
18-04-2023
15:28

Link ĐạI Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Link ĐạI Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
17-04-2023
08:38

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023
27-03-2023
17:25

LINK THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Link Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
25-04-2022
10:44

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022
07-04-2022
06:23

Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2021
23-04-2021
16:54

Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2020
31-03-2021
17:24

Công Bố Thông Tin Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
30-03-2021
10:17

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
29-03-2021
09:44