Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm TNDS xe máy

Bảo hiểm TNDS xe máy

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy, sản phẩm bảo hiểm mang tính bắt buộc của mọi chủ xe theo quy định của Nhà nước.
Bảo hiểm TNDS ô tô

Bảo hiểm TNDS ô tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô, sản phẩm bảo hiểm mang tính bắt buộc của mọi chủ xe theo quy định của Nhà nước.
Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo Minh bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe