VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH

(Corporate Affairs Division)

Văn phòng trụ sở chính có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện các công việc thư ký, hành chính.

- Tổ chức thực hiện các công việc về quản trị.

 

 

 

Ông Phan Ngọc Thắng

Chánh Văn phòng TSC

  pnthang@baominh.com.vn