BAN BẢO HIỂM HÀNG HẢI

(Marine Insurance Division)

Ban Bảo hiểm hàng hải có các chức năng sau:

- Tham mưu cho Ban điều hành các chủ trương, định hướng phát triển, xây dựng chế độ chính sách. Tổ chức hướng dẫn toàn hệ thống triển khai thực hiện kinh doanh các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải trong toàn Tổng công ty; đảm bảo nghiệp vụ luôn có tăng trưởng và hiệu quả hàng năm. Đề xuất cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

- Tham mưu cho Ban điều hành và/hoặc trực tiếp phê duyệt (trong phân cấp) trong công tác đánh giá rủi ro nhận bảo hiểm (Underwriting) và giải quyết bồi thường các dịch vụ trên mức phân cấp của Ban bảo hiểm hàng hải cho các công ty thành viên.

- Đề xuất các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hệ thống. Tổ chức thực hiện công tác giám định và xét bồi thường hàng hải trong toàn Tổng công ty.

- Đề xuất cho Ban điều hành công tác trích lập các quỹ dự phòng hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật.

 

                          

Bà Trần Anh Đào

Giám đốc

tadao@baominh.com.vn