BAN MARKETING & QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

(Marketing & Agency Division) 

Ban Marketing & Quản lý đại lý có các chức năng sau:

- Định hướng chiến lược các hoạt động marketing và kênh phân phối của Tổng công ty.

- Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho Ban điều hành việc phát triển và mở rộng thị trường.

- Xây dựng chiến lược thương hiệu, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phát triển kênh phân phối.

- Xây dựng chính sách phát triển và quản lý đại lý, chính sách chăm sóc khách hàng.

 

Ông Ngô Quang Minh

Giám đốc

nqminh@baominh.com.vn