BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1/2024

Tổng công ty Cổ phần BảO Minh CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2024.
16-05-2024
10:14

BCTC Đã Được Kiểm Toán 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
03-04-2024
08:45

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 4/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2023
29-01-2024
09:37

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2023
17-08-2023
09:21

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2023.
26-07-2023
14:13

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2023
18-04-2023
10:25

BCTC Đã Được Kiểm Toán 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
27-03-2023
17:23

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 4/2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2022.
18-01-2023
07:30

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 3/2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022.
25-10-2022
10:50

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Giữa Niên Độ 2022

Tổng công ty CP Bảo Minh công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022
07-09-2022
16:54