Báo Cáo Tài Chính Qúy 1/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020
20-04-2020
15:53

Báo Cáo Tài Chính 2019 Đã Được Kiểm Toán & Giải trình biến động KQHĐKD

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2019
31-03-2020
13:37

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019
21-01-2020
09:35

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2019
18-10-2019
14:13

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2019
22-08-2019
11:47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2019
22-07-2019
08:25

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh - Báo cáo tài chính quý I/2019
22-04-2019
09:49

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
04-04-2019
10:41

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2018
21-01-2019
22:36

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Báo cáo tài chính Quý III/2018
23-10-2018
09:33