Bảo hiểm các khoản phải thu

Bảo Minh & Coface Việt Nam hợp tác tạo ra sản phẩm bảo hiểm các khoản phải thu với mục tiệu hỗ trợ các rủi ro dẫn đến việc người mua không/mất khả năng thanh toán
01-11-2018
13:17