BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

(Human Resource Division) 

Ban Tổ chức nhân sự có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự toàn Tổng công ty trong phạm vi phân cấp và tại trụ sở chính Tổng công ty.

- Phân phối tiền lương, tuyển dụng, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực toàn Tổng công ty trong phạm vi phân cấp và tại trụ sở chính Tổng công ty.

 

 

Bà Nguyễn Minh Phượng

Phó Giám đốc phụ trách

nmphuong@baominh.com.vn