BAN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

(Finance and Planning Division) 

Ban Tài chính - Kế hoạch có chức năng sau:

Tham mưu cho Ban điều hành Tổng công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát và thực hiện các vấn đề:

  - Quản lý tài chính trong toàn Tổng công ty.

  - Kế toán tài chính trong toàn Tổng công ty.

  - Thống kê trong toàn Tổng công ty.

  - Kế hoạch trong toàn Tổng công ty.

Ông Nguyễn Trần Thái

Phó Giám đốc phụ trách

ntthai@baominh.com.vn