Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

- Khi Người được bảo hiểm nhận biết có sự cố làm phát sinh tổn thất hoặc có khả năng làm phát sinh tổn thất thuộc trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo Bảo Minh và, bằng sự mẫn cán thích đáng của mình, thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động thực tế hợp lý nhằm giảm thiểu hoặc kiểm sóat bất kỳ việc gián đoạn hoặc ảnh hưởng nào đến việc kinh doanh hoặc nhằm tránh hoặc giảm thiểu tổn thất. Và trong trường hợp có khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này, bằng chi phí của mình, Người được bảo hiểm phải, không muộn hơn 30 ngày sau khi kết thúc Thời hạn bồi thường, hoặc trong thời hạn khác dài hơn nếu được Bảo Minh cho phép, cung cấp cho Bảo Minh bằng văn bản chi tiết của khiếu nại cùng với chi tiết của tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác bảo hiểm cho TỔN HẠI hoặc bất kỳ phần nào của TỔN HẠI đó hoặc bất kỳ tổn thất hậu quả phát sinh nào.

 

- Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho Bảo Minh sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, chứng từ, hóa đơn, bảng cân đối tài sản và các tài liệu, thông tin, bằng chứng khác mà Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý cho mục đích điều tra hoặc làm rõ khiếu nại cùng với cam kết theo luật định xác nhận tính trung thực của khiếu nại đòi bồi thường và về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM