Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm Gian Hàng Trên Nền Tảng Thương Mại Điện Tử

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Xem và tải quy tắc sản phẩm bảo hiểm: Tại đây

1. Tên sản phẩm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM CHO GIAN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2. Mã nghiệp vụ

BAOMINH-MC.0I0-TNH

3. Đối tượng bảo hiểm

Người mua hàng trên nền tảng thương mại điện tử

4. Người được bảo hiểm

Người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

5. Phạm vi bảo hiểm

Căn cứ vào điều khoản, những loại trừ, giới hạn và điều kiện ghi trong Quy tắc bảo hiểm và Phụ lục, dựa vào yêu cầu và kê khai và với điều kiện đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (dưới đây gọi là “Bảo Minh”) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

Các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về

1. Chi phí y tế: Chi phí hợp lý cho việc điều trị y tế và nhập viện phát sinh do tai nạn thương tích trong quá trình sử dụng hoặc tiêu dùng thông thường đối với mặt hàng đó.

2. Thiệt hại về tài sản: Khoản bồi thường hợp lý đối với những thiệt hại về tài sản do tai nạn trong quá trình sử dụng, tiêu dùng bình thường của vật phẩm.

3. Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn của bất kỳ người nào: Bồi thường hợp lý cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn của bất kỳ người nào phát sinh trong quá trình sử dụng, tiêu dùng bình thường vật phẩm.

6. Các loại trừ bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm

- Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại cho khách hàng mua sản phẩm của Người được bảo hiểm do hành động cố tình hay thiếu sót, vô ý của Người được bảo hiểm mà trong trường hợp đó có thể dự kiến được một cách hợp lý khi xét đến tính chất và hoàn cảnh của hành động, thiếu sót đó;

- Trách nhiệm theo thoả thuận của Người được bảo hiểm, trừ khi trách nhiệm đó mặc nhiên Người được bảo hiểm phải chịu cho dù có hay không có thoả thuận đó;

- Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại liên quan đến tài sản;

a) của Người được bảo hiểm;

b) dưới quyền quản lý hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công, người đại lý của Người được bảo hiểm;

- Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, tổn thất hay tổn hại

a) gây ra bởi bất cứ vật gì Người được bảo hiểm mua mà người bán (nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa) phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật và thường luật quy định.

b) được cung cấp bởi Người được bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ được thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào khác với phạm vi địa lý quy định trong hợp đồng.

- Trách nhiệm của Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hay tổn thất, tổn hại tài sản phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thiết kế, quy hoạch, công thức hay chỉ dẫn về, hoặc các thông tin chi tiết của bất kỳ hàng hóa nào hoặc hướng dẫn, chỉ định hoặc các thông tin về những đặc tính, sủ dụng, bảo quản đối với bất kỳ hàng hóa nào của người bán (nhà sản xuất, nhà cung cấp sản phẩm).

- Mọi quyền đòi bồi thường trước tòa án của quốc gia nào ngoài quốc gia mà theo Phụ lục, trụ sở chính của Người được bảo hiểm đặt tại đó.

- Mọi trách nhiệm pháp định cho dù có tính chất trực tiếp hay gián tiếp gây ra hay được quy cho hoặc phát sinh từ những nguyên nhân sau:

a) hoạt động phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân từ quá trình đốt năng lượng hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự duy trì hoặc phân hủy hạt nhân).

b) sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm của việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc vũ khí nguyên tử hoặc các cấu thành vật chất có liên quan;

c) bệnh phổi do chất amiăng hay các bệnh liên quan (kể cả bệnh ung thư) phát sinh do có sự tồn tại việc sản xuất, xử lý các quy trình chế tạo, bán, phân phối, lưu kho, sử dụng chất amiăng, các sản phẩm amiăng hoặc sản phẩm có chứa chất amiăng.

- Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc vì

a) chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của ngoại bang, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (có tuyên chiến hay không tuyên chiến),

b) nội chiến, chiến sự, bạo động dân sự là những hoạt động do nổi loạn của quần chúng, quân sự, bạo động, cách mạng, trưng thu, tiếm quyền,

c) tình trạng thiết quân luật hay bao vây hoặc những sự cố hay nguyên nhân đưa đến công bố hay duy trì bao vây đó;

d) bất kỳ hành động của người nào nhân danh hay có liên quan đến mọi tổ chức có những hành động trực tiếp bằng vũ lực nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp hay thực tế hoặc gây ảnh hưởng đến chính quyền bằng hành động khủng bố hay bạo lực hoặc cướp phá có liên quan tới bất kỳ những sự cố nào đã nói ở trên.

7. Quyền lợi người được bảo hiểm

Tối đa lên đến 500% giá của Sản phẩm được bảo hiểm tại thời điểm bán ra (đã bao gồm giảm giá, khuyến mại nếu có). Trong đó:

1. Đối với quyền lợi Chi phí y tế: chi trả tối đa VND 100.000.000/ sự kiện bảo hiểm.

2. Đối với quyền lợi Tử vong của bất kỳ người nào: chi trả tối thiểu VND 20.000.000/ người đối với quyền lợi tử vong, tối đa VND 200.000.000/ sự kiện bảo hiểm.

3. Đối với quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn của bất kỳ người nào: chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật được đính kèm ở phụ đính 1 trong Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho gian hang trên nền tảng thương mại xã hội.

8. Thời hạn bảo hiểm

12 tháng

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM