Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Trách Nhiệm Cảng - Port And Terminal Liability

Các điều khoản Bảo hiểm trách nhiệm cảng - Port and Terminal Liability theo quyết định số 0202/2024-BM/HH do Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành ngày 02/02/2024.

1. LSW 1510 - Sect 1 - Điều khoản về trách nhiệm: Tại đây

2. LSW 1511 - Sect 1 - Mở rộng hoả hoạn trách nhiệm: Tại đây
3. LSW 1512 - Sect 1 - Mở rộng về thông báo và thông tin trách nhiệm: Tại đây
4. LSW 1513 - Sect 1 - Mở rộng tiền phạt và thuế (trách nhiệm): Tại đây
5. LSW 1514 - Sect 1 - Mở rộng vi phạm quyền cá nhân (trách nhiệm): Tại đây
6. LSW 1515 - Sect 1 - Mở rộng giao hàng sai (trách nhiệm): Tại đây
7. LSW 1516 - Sect 2 – Điều khoản về tổn thất tài sản: Tại đây
8. LSW 1517 - Sect 2 – Mở rộng về động đất (tài sản): Tại đây
9. LSW 1519 - Sect 3 – Điều khoản về thiết bị làm hàng: Tại đây
10. LSW 1520 - Sect 3 – Mở rộng về động đất (thiết bị làm hàng): Tại đây
11. LSW 1522 - Sect 4 – Điều khoản về gián đoạn kinh doanh: Tại đây
12. LSW 1524 - Sect 4 – Các quy định chung của đơn bảo hiểm: Tại đây

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM