TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2023.

Thông báo mời họp

Mẫu Giấy ủy quyền số 1

Mẫu Giấy ủy quyền số 2

- Bộ tài liệu ĐHĐCĐ

- Bộ tài liệu ĐHCĐ_cập nhật, bổ sung lần 1

- Bộ tài liệu ĐHCĐ_cập nhật, bổ sung lần cuối