BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 ĐƯỢC SOÁT XÉT

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 được soát xét