CBTT VỀ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA THÀNH VIÊN HĐQT BẢO MINH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin quyết định nghỉ hưu của thành viên HĐQT Bảo Minh