CBTT v.v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT v.v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
20-10-2023
11:33

CBTT v.v Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
02-10-2023
14:28

CBTT v.v Công Văn Của UBCKNN v.v Tài Liệu Báo Cáo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của UBCKNN v.v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Bảo Minh.
27-09-2023
15:18

CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc
22-09-2023
14:31

CBTT v.v Công Văn Của Bộ Tài Chính Ghi Nhận Việc Thay Đổi Địa Điểm Chi Nhánh Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài Chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Long Biên
18-09-2023
15:22

CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
05-09-2023
14:39

CBTT V.V Thay Đổi Địa Điểm Đặt Trụ Sở Công Ty Thành Viên Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Long Biên
23-08-2023
09:29

CBTT Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Bán Niên Năm 2023 Sau Soát Xét

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2023 sau soát xét
16-08-2023
14:35

CBTT v.v Công Văn Của BTC Chấp Thuận Nguyên Tắc Tăng Vốn Điều Lệ Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của BTC chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Bảo Minh
14-08-2023
17:04

CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở Công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông Và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
10-08-2023
08:27