CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc
22-09-2023
14:31

CBTT v.v Công Văn Của Bộ Tài Chính Ghi Nhận Việc Thay Đổi Địa Điểm Chi Nhánh Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài Chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Long Biên
18-09-2023
15:22

CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
05-09-2023
14:39

CBTT V.V Thay Đổi Địa Điểm Đặt Trụ Sở Công Ty Thành Viên Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Long Biên
23-08-2023
09:29

CBTT Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Bán Niên Năm 2023 Sau Soát Xét

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2023 sau soát xét
16-08-2023
14:35

CBTT v.v Công Văn Của BTC Chấp Thuận Nguyên Tắc Tăng Vốn Điều Lệ Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của BTC chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Bảo Minh
14-08-2023
17:04

CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở Công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông Và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
10-08-2023
08:27

CBTT v.v Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 06 Tháng Đầu Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
28-07-2023
14:49

CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2023 & Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2023

Tổng công ty Cổ phàn Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2023 & Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2023
26-07-2023
14:12

CBTT Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Với EY Việt Nam Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với EY Việt Nam năm 2023
18-07-2023
15:13