CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT BKS CỦA AXA