Quyết định sô 193/QĐ-TTG ngày 15 tháng 2 năm 2012 về chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm việt nam giai đoạn 2011-2020

Phát triền thị trường bảo hiểm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và tài chính quốc gia trong từng thời kỳ, bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiesp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triền với các quốc gia khu vực.

21-10-2017