Ông Châu Quang Linh

Ông Châu Quang Linh

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân chuyên ngành Vận tải ô tô

Sinh năm 1968

Phó Tổng giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1968.

01/08/1996 - 2000: Nhân viên Bảo Minh Đồng Nai

01/03/2000 - 15/01/2002: Phó phòng Ban Phi hàng hải - Bảo Minh Đồng Nai

15/01/2002 - 10/07/2007: Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai

10/07/2007 - 04/09/2008: Quyền Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai

04/09/2008 - 04/2019: Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai

04/2019 - Nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh