Ông Phạm Minh Tuân

Ông Phạm Minh Tuân

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán

Sinh năm 1973

Phó Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1973 tại Phú Thọ.

Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán tại trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

Qúa trình công tác:

Từ 1995 - 11/2002: Phó trưởng phòng Bảo hiểm KV số 1

Từ 12/2002 - 08/2004: Phó trưởng phòng phụ trách khai thác Bảo hiểm số 3

Từ 09/2004 - 05/2005: Trưởng phòng khai thác Bảo hiểm số 3 - Công ty Bảo Minh Sài Gòn.

Từ 06/2005 - 11/2010: Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Sài Gòn.

Từ 11/2010 - 09/2018: Giám đốc Công ty Bảo Minh Sài Gòn.

Từ 09/2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh