Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Vũ Anh Tuấn

Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Sinh năm 1979

Tổng Giám đốc

Ban điều hành

Sinh năm 1979 tại Hải Phòng

Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Trình độ:

Cử nhân chuyên ngành Kế toán

Qúa trình công tác:

Từ 2000 - 2005: Trưởng phòng khai thác Công ty Bảo Việt Bắc Giang

Từ 2005 - 2010: Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang

Từ 2010 - 2012: Giám đốc Công ty Làng VHCDTVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ 2012 - 2014: Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Giang

Từ 2014 - 2017: Giám đốc Công ty Bảo Minh Hà Nội

Từ 03/2017 - 31/05/2020: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh

Từ 01/06/2020 - nay: Tổng giám đốc Bảo Minh